22 Desember 2011

Tugas Alih Aksara Filologi

(foto 423, hal 223) ... gedhe lemungguh jawa / nora kena nglebur / najan sangking nabi haram / saprikine lunga jabutdanya / arahine kapruena // pernahipun dapsamya ngawruhi / ila iku pewadhah ing rasa / ingsun diri kupernahe / tegese suldi iku / adon adona dere yungkanih / geger dhano deroyoklan / mungguh ing wong jayu / paniku gedhong nging rasa / amruh ana ngelmune dimun patitis / sampurna ning agapa // awan lareh ngelmunipun malih / panminar dindung genlewana / tanlen nakedhik muduhe / paniku damun wayu / ana dona lamun pawesrima / dedhong nging rasa tunggan / tara bab ranipun / ikune tengah ing dhadha / kiwa tengen lang ngarap sasotya manik / kapit sedha ning srima / sayogya namipun lawruh ana / semaraga maweswane / iku sedatenipun / minangka ning rasa ngesrima / lamun lan lawruh ana / pupuh ... (foto 424, hal 224) ... sirnanipun / landa pira sri mau tama / sabab anut patimah ingkang sejati / danya pupuh sampurna // anag magming ngelmu tinulis / yen minutur tuwuhe sedaya / tuduh senajan ngelmune / ucapen langka ruhun / ila balung ngajabut dandi / iku wijin ning bajan / mata yen nglebur / iku tatumut angrasa / marang erroh ing kubur nika matlam sakit / iku tumut angrasa // nora telaka lajuk urip / kaya sira yen turu mengkana / kang erroh tetlaya anupen // tanpisah nikmatwipun / miwah sakut mawan anunggil / iku roro ning tunggal / malah terkengkubur / datane yanun tanpisah / erroh jisim samyu ang nglampahi / tetlayarandupen // yen ngrasa siradro ningguling / angsum penaka tonsakdacumdyana / lan mawes mridro ning sare / miwahes mripun niku / yen nang ngimpia mulang resmi / iya lawan ning yening / erroh kang pulang dun / jiwa raga tan un ninga / ing poyahe ing roh apunlang resmi / temah nundut le ... (foto 425, hal 224)... wala // jiwa raga nulya ang ngling ri / ing poyahe erroh resupen / temah anmelanmanine / iku wertag janipun / senajan iku adoha / ing ngleyampahipun / awan nangku nora pigah / nandyan masrik lanmahgrip / iku kang tunggal rasa // pan mengkono sajro ning mati / aneng kubur senajan apoha / kubur ranglemah ing kon / mesti adoh gonipun / ingkang nganluhur ing langit / ana ing luhur misah / pekaranganipun / ang nging mesti nora pisah / ing nikmate siksane sareng tangenti / erroh kelawan jasat // ing laire sirawus ningali / lamun muru ing wekasun wetan / kang adoh ing ngle lakone / ninggali jroning turu / nglelampah ana aneng ing margi / siranuli tiba / iku jroning turu pana erroh arkutumuba / baman lair anulya tumut nglampah / sukune angger rogjal // apa niku datan sak mali / meskti seda ingkang darngaramoyah / kerana sangetebehe ... (foto 426, hal 225) ... iya iku tuduhipun / kang pinanggih ing danglem pati / walang mpenesmogna / kurprana ingkang gupuh / yen lali seragun loyah / lapanliyas matmakasmya wawarti / iku kang kinukuhan // silawajim sakehe wong kwunmin / jaluhesmrisamyu ngestogna / ing rasa iku tuduhe rinipta lawan membu / namanipun kitap langkeri / ya saprikil pramat / ing papen bikahipun / cimurata ing bosalawang salipun bosa ngarablang tinulis / amrih gamsangwunaca // lamaliye erroh ingkang uning / ingkang tabebasa batme punika / luwih angel pemacane / anging kelawanah kwung / yen malamun boten sinanggih / tujuh kang sampun kocap / sangking kita bahagung / pamrihe menurinipta / palamandar damos sameng lingkang amrih / slameta ing patenira // sarob dening amidhanget warti / dados sampun wong iku angrasa / yen badhe pelahtemahe / nanging slametipun / kinawruh ana ing mupung mangken / nlansarta lan idayat / ... (foto 427, hal 225) ... angsah nlepituduh / daldine angupahupa / pratingkahe asrih slamet tingpati / yasarta yasaidadhat // kangtane oleh pitulung dharwidi / pan senalyan sampun ngawruhana / tagmugjing ruruh lan ning lenprayitna / yen sangsi pemanungsah denadak lapir temahe melu setan // penutipun ingkang tar puniki/ poma pomanipun nestugna / kitap puniki tumua / sampun wamang ing kalbu / menjuman dema ing kang miturur / balang bamane nasedadha / sababusake slamemanora ing wayat lang kocap / punika nenggih pemute / krana wekasanipun / kang senemya jeneng wong ngurip / genang neng ngalamdonya / ngakeratrut wuspinet bingamaladhadha becik / pinanggih ing ngeka ... (foto 428, hal 226) ... rat // anggeripun nasap nelya ning ngati / sinungkupat ngibalah neng lunya / slameta ing ngakerat wasukle / kadis andika ragun / denkukuhing ing para wali / miwah prasekabat / mukmin ingkang kuhu / senalya kang makna / orahe kanglang para ganeyan sakit / miwah kangelanira // kang sinela siyang lawan latri / para paliyan para mukmin sedaya / mukmin langyakin ngelmune / nalyadapuratu / aja kegbih yakining ngati / dene kamulya dunya / pomo lan kukuh / selameta ning ngakerat / mukneng mulya luhamahdipun sabili / iku sabil sampuna // iya iku tingal para nabi / ingkangen wuklasulya ning dunya / takenbilening lunyane / keklasih ira tiyang ngagung / sulya sugih nglangkungi / kaya nari sulesan / sugihe kelangkung / lan diratu wong slameat / saisane ning lunya barang kueseli kabeh samya ngawudha // suprandene iku tanlaligbih / liyakinen dalu lawan siyang / kang cipta (foto 429, hal 226) selmine / nanging selametipun / wekasane tumekang akir / monta matan wurunga / mesti yen tinemu / marmane nabi suleman / tanla ligbih namyan punggih munya iki / mongsa murung ngati niyar // winangsul lendarita wiradhat litam solan / ingkang sampun minuwus / tuburi muna ing mara wali / kubure wong udhidha / muk warsa ingkang tuhu yaiku kang enmukrahmay / wonten malih wong murakang winarni / duk pranwenging panggonan / sayahe katnulya muwus malih / lih ponagal erroh tumengaha / anulya tumengahage / kawasdenglehandulu / ing ing suwarga kang ami dhadi / pepajangan noandah / lan saisenipun kelangkung maning kasodhan / aning ngani suwarga ingkang linuwih / erroh andunya ngucap / / yuh pangeran tekaaken aglis // ing panggonan ingkang tiningan lan / ayuhpuna marospe / sababe menaningsun ... (foto 430, hal 227) ... luk neng donya kang parareng / kating ngalapinesan / sahlanipun magadur / patutya lamununinga / erohhipun aningali mranglaki / abagus mining ngalan // lansenggo ingkang sarwa ali / sekelangkung lenira kacardhan / kekebonan liluwih ali / kekasihe ning landya / pansamyu kanulu / punapa kang lamya trisna / ingari pemarmane banget lanengin / luh aglis mekakaken // lah punika leleroh kapi / mapan bihin sampun cacarita / ing wau sinin kedhonge / sampun kocap rumuhun / sareng pengcatbinekta aglis / nulupinagwingan / mangedhongipun / lah punika wong muraka / mumukawir wonge slamlangkung macani / tan nganggo taata / datan wani wrang ngdyangwildi / pendi iku manggih cilak / napakake mau tusane / malahe kandudya muwus / iya erroh sangrake wongan / marang ingkang katingal / ... (foto 431, hal 227) ... apan sira nat pituture wong nguyapak / anung sira natugi karen pingati / geguyu wong ngibulah // ingkang erroh nanya matur aglis / sekelangkung ayuh pinegam / nekakendipunage / malaekat yetahasru / yen memen sira kemengin / mongsa hanglekonana / muraka sireku / mong kewengin lahinyoklan / pana ing monya lawas pesira urip / akeh tutur ing marga // apa ningsun ingkang nenulispi / ila ingsun canpisah lan pira / iki sunga watulise / ing siyang lawan dalu / sira mungturu landukti / yen muni yes nira / ulare tan patut / kang sepisang king gagjaran / kang muraka sira hujprina pengi / tansah gawe angelan // agung gawe ing sunanulisi / saring sira miwah rerong molah / rahrin lawan mengine / aman liwasipun / tingkah iratangan lan sikin / nongahe awak lira / tanpa tutlangekmulen sira ... (foto 432, hal 228)... remen suwarga / pusteteladra lampah ing wong urip / kaba yen daleh suwarga // mataniyat sira tana ngimpi / yen repasira ing suwarga / panara anatagbane / ing siyang lawan dalu / ora nelya gawe becik / yen nawong bilatalah / malih len gugulu / iku togca wong lurak / kah dene galih erroh tumul aglis / amrih mring malekat // tapal wara nulya aning aglis / ingkang roh isin ing neraka / apan katingal lan langeh / awiwasliton murup / murung marang lengkung ngalrihi / saware akung kathah / selayak mulu / melangu moplakinglan / beruronana ing monya amemet deni / kangarah sarekatingral // ingkang roh sanget denya amrih / meningise hasru rasa samdat / tuwan ngelingakange boten sanget andulu / luh malaekat tulungan mami//nela ing pangeran//sang ngetalrih ingsun//malahekat dunya ngucap / apa emen sira roh iku weldi / mring ing sikpa nerakaka // nulyangu ... (foto 433, hal 228) ... cam erroh amor tenging / sekelangkung ing ngamrih kapuna rong panganali unage / sanahe kye takasru / dhasar ninyo kahang ngakuhamri / namun sira temen / wedisik sakubur / mong sasi rarurokaha / aneng lunyatana angrasa musmati / kadhanang geng neng lo // nahrelik inganan aglis / andulu wakiwa tenganira / rangga na hamdya nitingane / aglis nyunyu punu / kiwa tengana ingasanuriaman nemaka semana / ingkang kosap sela yenerali wani sartahawi neraka // marahakatde / bundutana nunya nyeken marang guno nira / kana wanas makiwa haspakeng tengenipun / tetulisan layane urip / mapyo papan demyug lamyugeni / sarnare tahakemegan // sarla maningalihir / riseksana wong gawe kangelan / sunpunis sisenapasa / tanhane lingimu (foto 434, hal 229) tutuging warti / sarta wani dayan / pitulung yang ngagung / kang binaka ngelmu asa / anamdungi anggita panwitanupih  / gaknusapul drana // panelya kang nyerat puniki / dhateng aukang samya maca / den agung mangapurane / angsal wong migbalangung / pansusar pamilwa angngati / langkung asel saharsa / mungguh awak ingsun / supraguh awir saweksa / pan lumen dusa akel tuwaangawi / tan meruh ing gesem // norange tangpirang lawan isim / mewah milabo saking ratuma / menwi angsala alam dyune / angsala kang pitulung / ingkang ngagita ing kitat iki / seh laita ingkang nama / sekaba ta ing raguk / waliyolah kinasih yon / ing malihah kuburengancap ping nabdi / kang nganggit dyong sanga rak // kinandyi // kang duwa kikayat muwus / ana kawula ning wildi / mardika sugih ponya / tur mulya benkti yang wildi / mrokutha mesir wis mandyan ... (foto 435, hal 229) // arep ora ingsun lakoni / puslarsan ning pangeran / sunelaha ingsun / anulis singamalira / teka sangraga mesalahke maki / lah mrang kono rasak rangna // ingkang ngeroh langkung mening sakit / manangis srungaruara / anderit samerita samdute / luh balakna ingsun / marang londya uripna malih / aluha aklapuya / aluh maki ingsun / malekat dunya ngusam / laya mati sira iku uwis mati / salah tekeng kiyamat // apa maneh sira kena  mati / iya belalap ya ngrasa / ing siksa kubur temahe / wuswali ning yang agung / dendra lara tan lena mati / ana ing kubur rira / ing seyla pasipun / sinikas siralina / pas setaun lopa ngrasa yahi rasa kita / sodansikalis / langkung pagwar lamun gawit / mantutuk marang akira / gamsilmas silahipun / lamunlarya (foto 436, hal 230) angabdullah duari // kana tamani rama saur / salro nenagri pesir / mangkana sawi didin / sira ngabdullah duari / alinggih lan rangenira / sinawang malang kang warni / duari alon amuwus / luh rubilah ingsun iki / asih temen marang sira / pangrasane atisani / wus mancek ana ing sira / rabi sumakar raris // kang madon alon amuwus / kiwulu tansahne nasdyuhi / paninggih atan larenginmong bagus / ora melika ing wong sugih / mung sika dunung ngisanah / ngawulat mekengaking / tulisan tingalingpala / latan dare cipta kalih // men mumek sipracakcan / dados sahatep ing ngati / kelamun lawu lapralah / dika sampun rabi rabi // lon alen andika lan sampun / kawula boten (foto 437, hal 230) sampun wantos gineralang // marang uwong malih malih / mungalilya lambug / kang mar besariramin / ing londya ngakeratipun / angling ngabdulah muhari / yen layamreng bonohiya / nali padha pralagja / sineka serangulam / wus masur wongsag negari // prasetya nira kelangkung nibok ngabdulah hari / tur bekti asih mrung priya leh lepanesmari / mangkana kang ngestri lelah/ kang laning kaya wong bering // sangking sanget tekang wruyung / dhestarepi sumiri / lemping nankuya dranira / ting sarel panden pungkli / tur sarpinarakarun / menlayat wong sagnegaripun yaginapa mring kubur / mineklakwus pala mulih / sakehekang payame tak / nanging ngabdulah luhari / angpabuburan / tunggu kubure kang rayi // sakedham ngabdulah mantuk / mring misma nguwuh mring rabi ing maturon mau taman saya susah heke mati / ayungguh ing pismanira / bayi makuburan malih // (foto 438, hal 231) sirahe pinanoka anjuk / sarwianderlih nangis / lolahe ya wong ngeman / lali mangan lan ngabrukti / surabine kang len ucap / sinelukdelak mulih // salya sampun misuwu / yen li ngabdullah luri / kaligbih ngakal lorasan / sapatina ingkang ngestri / sankasipah marang lukun butun / cinekel gina mamulih / sinidram mutesa ing koya / ana kanggi tik senalis / keh warnane lan mentreng / tanana ingkang mara sasi // tita akan leyedubun / samya seleh tanlalugi / ki ngabdullah kinducara / lamine panem dina / kamilasan langcaranduk metu / sakjing wis manira malih / klasasa nunggan dineyah / ing tengah pipusdraboni / sirah kali nganggo kayat / marang pakubur lan malih // praptane banjura lungguh / aneng kubure kang estri / markulepra lunganlangni / yen dalu ala ratjerit / piralamasse amolang / sira ngabdullah luari // (foto 439, hal 231) kangsai kapti gang taun / sawili nanuloni / sirahe minomtcamah / bendur teturoneng siti / malumah angamangar / umatur mring bli yabiyi // kah pangeran ingkang ngagung / angmulya kahaken ing nabing / muhkamala ingkang mustapa / tupanisylan aglis / ing susahe mana hamba / yablali iya sayimdi / sulyahanasya rak rungu / mring ngabdulah muangri / aglis duglung sirah rira ning ngali wong tuwa Sali / nganggo kangsar waprathu / ka ngabdulah atut wuri / saparane wong ngiku ki ngabdulah ngatura aris / lah ing surnasuka / nugrah aning martabat pi / lah sinmentan matuwan / kang tinakon ngabdikaris // nabingisa seneng ngingsun / ngabdulah kumepdur ngati / rumongsa pitulung ngiyang / kangu matur malih / ya nabi yolah prateya / yasayla kang maha suci // kang ing ngutus ing tuwanku / lan lawunan duruti / ing selagat latuya / nabi yolah ngisa angling / lah tamat latira / matur ngabdulah latiri // (foto 440, hal 232) punika ingkang kinukur / rangitsuya ngemasasi / kawuyatandratah pisah / tuwandinuta ing wildi / gita rabi kawula / lipungesang namalih // panmeksiha warna alu / nabi yolah ing sangling / reh ngabdulah pismuliyu / mangan ngombe ya / sarwi / seyekah amengu laya / ngurmatan naprakir mraslin // kranasira iku lumut / tingkah sring rabi mugi / sukerrati walasipra / lali turomor kemati // milane ing suna alunuh / andongagnaing lang wildi / maturragjekunge ngabdulah / ambuanen dupasa ugi / inggij mongsa mekatena / rabi kapuyapusjagji // mong myatekeng ngakiripun / tankumeyendar beyakang / dhumateng ing lasatkuya / wong sasagendangondati / presetnipunlanah / tuwan teyakaken urip // tansa damel tuwan lawuh / tangledra gagakenatu / asang nget aatur kawula / tumin tengdhak datemunli / mring palah kangma (foto 441, hal 232) amulya / kang sipatrah manjur rungi // nabi yolah nging sumagut / ande ong ngamring yang wildi / sekalabar aglin sramta / gawati mbayla ning mildi / nabi yolah peyana / ngabdulah dhateng yang midli / sampun mutu manpunpurun / nganbek lalatahi wong mekir / nabi nulyaande longa / tekidir roylah amrengi / mantlekah kubur rira / ni bok ngabdulah luari // metuni kanglro ning kubur / king abdulah aningali / kelamun ratinege sang metusi king kubur linggih nanging purnamalih ala / ngabdullah maturi nabi // yen biyolah punika / lolrabi kuyadhingin / warnaneke langkung enduh / alukuning meraka hati / punika rumnehala / mler ngung ngusrambuti rabrigbil // nari ngisa ngandi karus / yarate nirasa gentimunga neni rupane ala / ngangetaprih ati nira rabi / ngresakaa kespondakaya / sisa kubur tar ni warni // ngabdulah luri sakur / tupansupunena ing mildi / manjuka hayakaloslin / nabiya (foto 442, hal 233) lahanurut / tusengalonga ing ngrelah / mulyaa luang luwihi // sapuse mulih/ warnaelu / pamongandyulah / luarri / yang usna nabi ngisa / sangkana ngabdulah lagi / bola krasara benira / kinularwilenliling // luh bendaraku wong arat / bayalinusumdyaga / lanbesilene malahekat / lonata andetmikani // akeh yaglihe ang ngrengres / rabine latanah uri / kakuatine ngabdulah / pongamatur ing yang wildi / tumenga ing ngawang ngawang / cloratubit nabi ngisa aglis // ngabdulah puarrimatur / luh kamipun dileng nabi / rabiku nalatan ngucap / tuwandongak nayang wili / inggih saget mamisara / inggih kamongsring ngiuni // leng nabi ngandikanipun / rabimu iku pusmati / sira kadhinan panggah yan / kaya upamene ngimpi / teka sira pati praksa / kaya urinelukbing ngin // ngabdulah tuseng ngeluhur / anmalih matur ya widli / ya (foto 443, hal 233) sayla kang sipatraman / lagtasurunja barablil / matur marang nabi ngisa / ya nabi dra lah sadhekti // andikanipun yang ngagung / satur rungok drari / ngumure mansapantelas / yen tutumun larsa klenruni / inggih ngumurekang lanang / menpunkakahaken sepalih // inggih dhateng rabanipun / supados disa anglisi / ang ngendika nabi ngisa / keh ya tuwan bingisa / ngumure ngabdulah nlani / keri pria ingkang teksih // wongkal barabitdur kawil boten umuni / nabi malih angendika / yen mekaten dika bali / matur mring saylah tong ngayla / gyamentar labarabil // kalimat molah pasinung / ngandikan ing yang mindi / gyabali sri nabi ngisa / aturi ralabrabil / sampun nabi yolah ngis / andamaturi yang mildi // amung kandun seketaun / ngumure ngabdulah inggih / tapas tantun lamun saka / amung ngumure semalih / lentari ngabdulah suka / aweh umure semelih//

Tidak ada komentar:

Posting Komentar